Tuesday, February 13, 2007

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ INTERNET

1)ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;
Εννοούμε την ανταλλαγή πληροφοριών υπό την μορφή data, μεταξύ υπολογιστικών και τερματικών σταθμών. Οι πληροφορίες αυτές είναι δεδομένα που αποτελούνται από χαρακτήρες ( γράμματα, αριθμούς ή σύμβολα).
2)ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;
Έχουμε την Σειριακή Μετάδοση. Εδώ τα bit στέλνονται το ένα μετά το άλλο μέσα από το κανάλι (μέσο) μετάδοσης.
Έχουμε την Παράλληλη Μετάδοση. Εδώ τα bit αποστέλλονται ταυτόχρονα (ομαδικά), μέσα από πολλαπλά κανάλια μετάδοσης.
Έχουμε την Ασύγχρονη Μετάδοση. Εδώ τα δεδομένα που αποστέλλονται έχουν την μορφή χαρακτήρων.
Τέλος έχουμε την Σύγχρονη Μετάδοση. Εδώ οι χαρακτήρες ομαδοποιούνται σε blocks.
3)ΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ BAUD;
Η ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων είναι στην ουσία ο ρυθμός μετάδοσης των δεδομένων και ονομάζεται bit rate. Και είναι ο αριθμός των bit που περνούν από ένα σημείο ενός τηλεπικοινωνιακού δικτύου δεδομένων σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εκφράζεται δε σε bit per second (bps). Το baud είναι ο ρυθμός μετάδοσης συμβόλων που μεταδίδονται το δευτερόλεπτο.
4)ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ;
Τα δεδομένα έχουν τη μορφή χαρακτήρων. Οι χαρακτήρες μεταδίδονται με ένα διάστημα διαχωρισμού που ο δέκτης το εκμεταλλεύεται για να τους διακρίνει. Πριν από κάθε χαρακτήρα υπάρχει το Start bit (με τιμή 0) που ειδοποιεί το δέκτη ότι θα ακολουθήσουν data bit. Προτού φτάσει το bit η γραμμή είναι μόνιμα σε λογική τιμή 1 (IDLE). Συνήθως μετά το Start bit (που ενεργοποιεί τα κυκλώματα χρονισμού του δέκτη), ακολουθεί το λιγότερο σημαντικό ψηφίο Byte (LSB) και τέλος το bit της ισοτιμίας (parity). Για να επανέλθει η γραμμή στην κατάσταση IDLE, ακολουθεί το Stop Bit, μέχρι την επόμενη εκπομπή χαρακτήρα. Ο αριθμός των bits για κάθε χαρακτήρα είναι προσυμφωνημένος μεταξύ πομπού και δέκτη.
5)ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ;
Είναι τα Ομοαξονικά καλώδια, τα καλώδια συνεστραμμένων ζευγών και τα καλώδια οπτικών ινών.
6)ΠΟΙΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΈΝΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥΣ;
UTP: ΑΘΩΡΑΚΙΣΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΖΕΥΓΩΝ. Αποτελείται από 4 ζεύγη συνεστραμμένων αγωγών που καλύπτονται μόνο από μονωτικό περίβλημα (εσωτερικό και εξωτερικό).
FTP: ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. Εδώ τα 4 ζεύγη αγωγών θωρακίζονται με φύλλο αλουμινίου κάτω από το εξωτερικό περίβλημα.
STP: ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ. Eδώ κάτω από το εξωτερικό περίβλημα υπάρχει μπλενταζ χαλκού για τη θωράκιση του καλωδίου
SFTP: ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΑΛΛΑ + ΜΕ ΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.
SSTP: ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΖΕΥΓΟΣ.
7)ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ.
Η οπτική ίνα χρησιμοποιείται όταν οι απαιτήσεις σε ρυθμούς μετάδοσης είναι αρκετά αυξημένες και όταν οι αποστάσεις είναι πολύ μεγάλες. Στο κέντρο του καλωδίου υπάρχει η οπτική ίνα που κατασκευάζεται από γυαλί, που θα μεταφέρει τη δέσμη φωτός (που συνήθως εκπέμπεται από LED , LASER) με πολύ λίγες απώλειες. Την οπτική ίνα την περιβάλει ειδικό υλικό με δείκτη διάθλασης μικρότερο από αυτόν της οπτικής ίνας (cladding). Το υλικό αυτό βοηθά να αντανακλάται συνέχει η δέσμη φωτός που θα πέσει στην οπτική ίνα. Εξωτερικά υπάρχουν δέσμες συνθετικών ινών που προστατεύουν την ίνα και όλα αυτά περικλείονται από εξωτερικό πλαστικό περίβλήμα. (Το φως εκπέμπεται από LED και διαθλάται κατά μήκος της οπτικής ίνας με την βοήθεια του εξωτερικού περιβλήματος .)
8) ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΤΡΟΠΑ ΚΑΙ ΤΙ ΠΟΛΥΤΡΟΠΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ;
Στα μονότροπα καλώδια, η διάμετρος της κεντρικής ίνας είναι πολύ μικρή και πλησιάζει το επίπεδο του μήκους κύματος του εκπεμπόμενου σήματος. Έχουμε ένα τρόπο μετάδοσης του σήματος, τον αξονικό.
Στα πολύτροπα, οι διάφορες ακτίνες του οπτικού σήματος ταξιδεύουν ανακλώμενες υπό διαφορετικές γωνίες (ανάλογα με την είσοδο τους) και έτσι έχουμε πολλούς δρόμους μετάδοσης.(Οι οπτικές ίνες χωρίζονται σε διακριτού βήματος και Βαθμιαίου βήματος.)
9)ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΠΤ.ΙΝΩΝ;
•Μεγάλη χωρητικότητα • Υψηλές ταχύτητες• Μικρό μέγεθος και βάρος • Χαμηλή εξασθένιση σήματος • Υψηλή ασφάλεια –δυσκολία υποκλοπών•χαμηλό κόστος για μεγάλες εγκαταστάσεις.------------ Δυσκολία στην σύνδεση.+Δυσκολία διασύνδεσης πολλών χρηστών + Ακριβό κόστος για μικρές αποστάσεις.
10)ΑΝΑΛΥΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΕΙΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
Στην Παράλληλη Μετάδοση τα bit αποστέλλονται ταυτόχρονα (ομαδικά) μέσα από πολλαπλά κανάλια μετάδοσης. Η παράλληλη μετάδοση είναι ταχύτερη από την Σειριακή όμως δεν μπορεί να γίνει σε μεγάλες αποστάσεις και γι αυτό χρησιμοποιείται σε περιφερειακές συσκευές πχ. Εκτυπωτές.
Στην Σειριακή Μετάδοση τα bit στέλνονται το ένα μετά το άλλο μέσα από το κανάλι μετάδοσης. Συνήθως εκπέμπεται πρώτα το λιγότερο σημαντικό bit (LSB) ενός χαρακτήρα, αλλά μερικές φορές κα το πλέον σημαντικότερο bit(MSB). Η σειριακή μετάδοση ξεκινάει με το Start Bit και τελειώνει με το Stop Bit. Έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συνδέσεις μεγάλων αποστάσεων (πχ.μεσω modem).
ΠΟΙΕΣ ΟΙ 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΕΙΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ;
Είναι η Σειριακή μετάδοση που εκπέμπεται πρώτο το λιγότερο σημαντικό bit LSB (Least Significant Bit) του χαρακτήρα.
Και είναι και αυτή που εκπέμπεται πρώτο το πλέον σημαντικό bit του χαρακτήρα MSB (Most Significant Bit).
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ;
Αναλογικά είναι εκείνα τα σήματα που μεταβάλλονται συνεχώς στο χρόνο και μπορούν να πάρουν άπειρες τιμές κατά τη διάρκεια του χρόνου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αναλογικού σήματος είναι η φωνή μας που είναι απλές μεταβολές πίεσης του αέρα. Το αναλογικό σήμα είναι συνάρτηση του χρόνου, η οποία παίρνει τιμές από ένα συνεχόμενο πεδίο τιμών.
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΆ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ;
Ψηφιακά είναι τα σήματα που λαμβάνουν μόνο διακριτές (συγκεκριμένες) τιμές στη διάρκεια του χρόνου. Το ψηφιακό σήμα ορίζεται σαν συνάρτηση του χρόνου που μπορεί να παίρνει τιμές από συγκεκριμένο σύνολο τιμών. Στο δυαδικό ψηφιακό σήμα μπορεί να παίρνει 2 τιμές.
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΘΟΡΥΒΟΥ;
Θόρυβος ονομάζεται οποιαδήποτε παρεμβολή σήματος σ’ ένα τηλεπικοινωνιακό κανάλι εκτός από το αίμα που μεταφέρει την πληροφορία. Βασικές αιτίες θορύβου μπορεί να είναι : ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές από καλώδια ηλεκτρικών συσκευών. Παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπονται από κεραίες τηλεόρασης. Ενδογενής θόρυβος που δημιουργείται από τη λάθος συμπεριφορά του μέσου μετάδοσης.
ΠΟΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ;
Είναι ο τρόπος SIMPLEX (Μονής Κατεύθυνσης) κατά τον οποίο οι πληροφορίες κινούνται μόνιμα προς μια κατεύθυνση. Δηλαδή η μία μεριά συνεχώς εκπέμπει και η άλλη συνεχώς λαμβάνει.
Είναι ο τρόπος HALF DUPLEX (Αμφίδρομη Επικοινωνία). Η αποστολή δεδομένων γίνεται είτε προς τη μία ,είτε προς την άλλη μεριά όχι όμως ταυτόχρονα.
Και είναι και ο τρόπος FULL DUPLEX ( Ταυτόχρονη Επικοινωνία). Τα δεδομένα μεταδίδονται ταυτόχρονα και προς τις δύο κατευθύνσεις.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ MODEM ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ;
Η λέξη Modem προέρχεται από τις λέξεις Modulator-DEModulator. (διαμορφωτής – αποδιαμορφωτής ). Είναι συσκευές που μετατρέπουν τα ψηφιακά σήματα των υπολογιστών σε αναλογικά έτσι ώστε να μπορέσουν να περάσουν από το τηλεφωνικό δίκτυο. Αλλα μπορούν και αντίστροφα να μετατρέψουν το αναλογικό σήμα του δικτύου σε ψηφιακό και να επιτύχουν έτσι την επικοινωνία 2 υπολογιστών μέσα από το τηλεφωνικό δίκτυο. Κατηγοριοποιούνται α) ανάλογα με το φάσμα συχνοτήτων που χρησιμοποιούν. Β)ανάλογα με τον τύπο της τηλεφωνικής γραμμής. Γ)Σύγχρονη ή Ασύγχρονη μετάδοση. Δ) Χαμηλών ή υψηλών ταχυτήτων. Ε) Full ή HALF DUPLEX.


t ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ;
Πολυπλέκτης είναι μια συσκευή που έχει ν γραμμές εισόδου και επιτρέπει σε δεδομένα από πολλές πηγές να μεταδίδονται μέσα από την ίδια γραμμή επικοινωνίας.
Υπάρχουν δύο κατηγορίες πολυπλεξίας:
1)ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (FDM) όπου τα σήματα μεταδίδονται ταυτόχρονα μέσα από το ίδιο μέσο και καταλαμβάνουν διαφορετικές συχνότητες.
2)ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΧΡΌΝΟΥ (TDM) όπου ο χρόνος διαιρείται σε χρονοθυρίδες. Έτσι τα δεδομένα διαφορετικών πηγών ,μέσα από διαδικασίες, πολυπλέκονται χρονικά και μεταδίδονται στην ίδια γραμμή.
ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ + ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ;
1.Στην ασύγχρονη μετάδοση οι χαρακτήρες μεταδίδονται ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, ενώ στην σύγχρονη οι χαρακτήρες ομαδοποιούνται σε Block. 2. Η σύγχρονη μετάδοση συνοδεύεται από ένα σήμα χρονισμού που συνοδεύει την Data και το λέμε Clock. 3. Στην σύγχρονη μετάδοση δεν υπάρχει κενός χρόνος (IDLE) μεταξύ του τελευταίου Bit και του επόμενου πρώτου Bit, όπως υπάρχει στην σύγχρονη.
ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ -------ISO/OSI ------
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
ΣΥΝΟΔΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ
Παρέχει στους χρήστες πρόσβαση στις υπηρεσίες
του δικτύου.
Φροντίζει για την κατάλληλη αναπαράσταση
των δεδομένων.
Ελέγχει τη διαδικασία επικοινωνίας. Εγκαθιστά διαχειρίζεται και τερματίζεται τη σύνδεση.
Φροντίζει για την αξιόπιστη μεταφορά των δεδομένων ελέγχει τη ροή για τυχόν λάθη.
Φροντίζει για τη μεταφορά των δεδομένων μέσα από την κατάλληλη διαδρομή.
Εξασφαλίζει την αξιόπιστη μεταφορά της πληροφορίας μέσα από το φυσικό μέσο σύνδεσης.
Ασχολείται με θέματα καλωδίωσης κα φυσικής μετάδοσης των Bits.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ISDN;
Το ISDN επιτρέπει στους χρήστες να μεταδίδουν φωνή, εικόνα κα δεδομένα σε ψηφιακή μορφή επάνω σε ένα δισύρματο καλώδιο. Έχει τα εξής βασικά στοιχεία :
1.Ψηφιακή Μετάδοσης
2.Υπάρχει Σηματοδότησης
3.Πολλαπλός Σκοπός Διασύνδεσης.
ΠΟΙΑ Η ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΤΜ;
Κατά τη λειτουργία των δικτύων ΑΤΜ μπορούμε να μεταδώσουμε δεδομένα τα οποία είναι χωρισμένα σε σταθερά πακέτα (σταθερού μεγέθους). Το μέγεθος αυτών των πακέτων είναι 53Bytes, και τα πρώτα 5 είναι η επικεφαλίδα.ΝΕΕΣ
ΠΟΙΑ ΚΥΡΙΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ; ΑΝΑΠΤΥΞΤΕ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ.
Διακρίνουμε τα μέσα μετάδοσης σε ενσύρματα και ασύρματα. Στα ενσύρματα περιλαμβάνονται τα ομοαξονικά καλώδια , τα χάλκινα καλώδια συνεστραμμένων ζευγών και οι οπτικές ίνες. Ενώ στα ασύρματα περιλαμβάνονται , οι ραδιοεπικοινωνίες και οι μικροκυματικές επίγειες και δορυφορικές ζεύξεις. Κυψελοειδής τηλεφωνία.
ΠΟΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ;
Τη μέθοδο της πολυπλεξίας και τη μέθοδο της μεταγωγής.
Η πολυπλεξία χωρίζεται με τη σειρά της σε διαίρεσης συχνότητας και πολυπλεξία διαίρεσης χρόνου. Και η μεταγωγή με τη σειρά της χωρίζεται σε μεταγωγή κυκλώματος , σε μεταγωγή μηνύματος και στη μεταγωγή πακέτων.
ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ;
Οι πιο βασικές τεχνικές αναγνώρισης σφαλμάτων είναι: αυτή της ισοτιμίας (parity),
Διδιάστατες τεχνικές ελέγχου ισοτιμίας και οι κυκλικοί κώδικες.
Οι τρόποι αντιμετώπισης σφαλμάτων είναι: 1. υποκατάσταση συμβόλου. 2. Η μέθοδος επανεκπομπής 3. Η μέθοδος της αυτόματης διόρθωσης.
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ + Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ PSTN
Τα βασικά στοιχεία που αποτελούν το PSTN είναι:
• Τηλεφωνικές συσκευές των συνδρομητών.
• Τα τηλεφωνικά κέντρα.
• Το ζευκτικό δίκτυο.
Η λειτουργία του PSTN είναι αυτή του δικτύου μεταγωγής κυκλώματος και έχει 3 φάσεις: α’ φάσηΑποκατάσταση κυκλώματος
β’ φάσηΜεταφορά πληροφορίας
γ’ φάση Τερματισμός κυκλώματος.
ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ INTERNET PROTOCOL (IP);ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ;
Το πρωτόκολλο Διαδικτύου είναι γενικά πρωτόκολλο τρίτου επιπέδου και βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου Δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP. Η λειτουργία του βασίζεται στη μεταφορά αυτοδύναμων πακέτων (datagrams) ανεξάρτητα το ένα από το άλλο από την πηγή μέχρι τον προορισμό. Στην ουσία ασχολείται με την διεύθυνσιοδότηση , τον κατακερματισμό μεγάλων πακέτων και την επανασυγκόλληση τους. Παραλαμβάνει τα δεδομένα από το επίπεδο μεταφοράς , προσθέτει τη δική του επικεφαλίδα και έπειτα ψάχνει για την κατάλληλη διαδρομή που θα τα οδηγήσουν στον προορισμό τους.


ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΙΡ..
Ένα πακέτο ΙΡ χωρίζεται σε 3 μέρη. Το πρώτο είναι η επικεφαλίδα. Στο δεύτερο μέρος προσδιορίζεται η διεύθυνση του Δικτύου (Network ID), και στο τρίτο η διεύθυνση Υπολογιστή (Host ID). Έτσι λοιπόν σε ένα τοπικό δίκτυο με πολλούς υπολογιστές η διεύθυνση δικτύου είναι ίδια για όλους τους υπολογιστές ενώ η διεύθυνση Υπολογιστή διαφορετική για κάθε υπολογιστή. Αυτό κάνει τους πίνακες δρομολόγησης εξαιρετικά απλούς και γρήγορους. Η διεύθυνση Υπολογιστή του κάθε Η/Υ (που είναι αλληλένδετη με την φυσική διεύθυνση MAC σε κάθε υπολογιστή) χρησιμοποιείται από τους routers για να επικοινωνήσουν εσωτερικά υπολογιστές σενδεδεμένοι στο ίδιο τοπικό δίκτυο. Από τα 32bits της διεύθυνσης , ανάλογα πόσο μεγάλο είναι το τμήμα που αφιερώνεται στην Διεύθυνση Δικτύου οι Διευθύνσεις χωρίζονται σε κλάσεις : ΚΛΑΣΗ Α  8 bit ΔΙΚΤΥΟΥ/24bit ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
ΚΛΑΣΗ Β  16bit ΔΙΚΤΥΟΥ/16bit ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
ΚΛΑΣΗ C  24bit ΔΙΚΤΥΟΥ/8bit ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙς ΤΩΝ ΙΡ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΠΙΝΑΚΑΚΙ:
ΚΛΑΣΗ bit ΚΛΑΣΗΣ bits ΔΙΚΤΥΟΥ bits ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ
Α 0 7 ή 2^7 24 ή 2^24 0 127
Β 10 14 ή 2^14 16 ή 2^16 128 191
C 110 21 ή 2^21 8 ή 2^8 192 223
D 1110 224 239
E 1111 240 254
ΚΛΑΣΗ Α: είναι για μεγάλα δίκτυα με πολλούς Η/Υ. Με 128 δίκτυα και 16.777.216 Υπολογιστές το κάθε δίκτυο.
ΚΛΑΣΗ Β: είναι για μεσαία δίκτυα. Με 16.384 Δίκτυα και 65.536 Υπολογιστές σε κάθε δίκτυο.
ΚΛΑΣΗ C: είναι για μικρά δίκτυα με 2.097.152 Δίκτυα και 256 Υπολογιστές στο κάθε δίκτυο.
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΙΣΧΥΤΗ;
Ο επαναλήπτης αναζωογονεί τα σήματα που κυκλοφορούν μέσα στο καλώδιο για να συνεχισθεί η μετάδοση μέχρι τον προορισμό τους. Αυτό γίνεται μέχρι ένα συγκεκριμένο μήκος καλωδίου. Οι ενισχυτές όχι μόνο παρέχουν ηλεκτρική ενίσχυση στα σήματα αλλα επαναλαμβάνουν (στέλνουν) τα σήματα προς όλες τις πόρτες. Αυτή είναι και η διαφορά τους.
ΤΙ ΣΥΣΚΕΥΉ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ;
Ο μεταγωγέας είναι η επέκταση της έννοιας της γέφυρας. Είναι ένας συνδυασμός επαναλήπτη και γέφυρας .Υλοποιεί τη διασύνδεση και την επικοινωνία μεταξύ τοπικών δικτύων υπολογιστών σε επίπεδο Σύνδεσης δεδομένων. Προσφέρει καθορισμένο εύρος ζώνης σε κάθε πόρτα. Και αυτό μειώνει την κίνηση και αυξάνει την επίδοση του δικτύου. Οι μεταγωγείς λειτουργούν με την έννοια εξέταση μέρος της πληροφορίας και μετά αποστολή. Λειτουργεί σε 2 επίπεδα. Στο φυσικό επίπεδο (MAC) και στο λογικό επίπεδο (LLC), ανάλογα με τον προορισμό της πληροφορίας.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ;
Είναι η ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ: αφιερώνεται μια φυσική ζεύξη μεταξύ των συνδρομητών, για όλη την διάρκεια της επικοινωνίας τους. Πχ το δημόσιο τηλεφωνικό Δίκτυο του ΟΤΕ.
ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ : εδώ η πληροφορία οργανώνεται σε μήνυμα και το δίκτυο το προωθεί από κόμβο σε κόμβο μέχρι τον τελικό παραλήπτη. Πρέπει να παραλειφθεί όλο το μήνυμα και μετά να προωθηθεί (store & forward).
ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΠΑΚΕΤΩΝ : ΤΟ κάθε μήνυμα τεμαχίζεται σε πακέτα για να μεταφερθεί τμηματικά μέσω του δικτύου και να ανασυνταχθεί στον προορισμό του.
ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ & ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ;
Στην μεταγωγή μηνύματος η πληροφορία έχει οργανωθεί ολόκληρη σε μήνυμα ,ενώ στην μεταγωγή πακέτων , η πληροφορία τεμαχίζεται σε πακέτα και μερικές φορές σε ακόμα μικρότερα μηνύματα.
Στην μεταγωγή μηνύματος , το μήνυμα πρέπει να παραλειφθεί ολόκληρο από κάποιο κόμβο και μετά να βρεθεί ο κατάλληλος κενός δρόμος για την συνέχιση της αποστολής του. Στην μεταγωγή πακέτου τα πακέτα ενώ έχουν τον ίδιο προορισμό δεν ακολουθούν όλα τον ίδιο δρόμο, αλλά χρησιμοποιούν το καθένα , το δικό του συντομότερο δρόμο.
ΠΟΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΓΩΓΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ;
Α)STORE AND FORWARD Αποθηκεύεται και ελέγχεται τα πακέτα αφού παραληφθούν όλα μόνο τότε προωθούνται στον επόμενο κόμβο.
Β)CUT-TROUGH  Εξετάζεται μόνο ένα μέρος του πλαισίου , κυρίως η διεύθυνση προορισμού και προωθείται άμεσα..
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ (datagrams) &ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΝΟΗΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ(virtual circuit)
Α)Στα datagrams το κάθε πακέτο ακολουθεί το δικό του δρόμο μέσα στο δίκτυο ενώ στο νοητό κύκλωμα πριν αρχίσει η ανταλλαγή πακέτων , επιλέγεται η κατάλληλη διαδρομή.
Β)Στην μεταγωγή πακέτων τα δεδομένα μπορεί να φτάσουν στον προορισμό τους με διαφορετική σειρά , έτσι θα πρέπει να ανασυνταχθούν, ενώ στο νοητό κύκλωμα τα πακέτα φτάνουν το ένα πίσω από το άλλο.
Γ)Στη μεταγωγή αυτοδύναμων πακέτων, ο κόμβος μεταγωγής πρέπει να παίρνει περίπλοκες αποφάσεις δρομολόγησης, ενώ στο νοητό κύκλωμα έχει αποφασισθεί απ’ την αρχή η ιδανική διαδρομή και δεν υπάρχουν καθυστερήσεις.
Δ)Η μεταγωγή αυτοδύναμων πακέτων είναι ιδανική για μικρής διάρκειας πακέτα, ενώ η μεταγωγή νοητού κυκλώματος για μεγαλύτερης διάρκειας πακέτα.
ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΔΙΚΤΥΑ ΙΡ (SUBNET);ΔΩΣΤΕ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ
Για να μειωθεί η σπατάλη διευθύνσεων , έχει επινοηθεί η τεχνική των υποδικτύων ΙΡ. Η τεχνική αυτή βασίζεται στη χρήση ενός τμήματος της διεύθυνσης ΙΡ από το πεδίο της Διεύθυνσης Υπολογιστή έτσι ώστε να προσδιορίζεται ο κάθε υπολογιστής που ανήκει στο ίδιο υποδίκτυο. Αυτή η διαίρεση σε υποδίκτυα δεν έχει καμία σημασία έξω από το δίκτυο του οργανισμού ή της επιχείρησης που το χρησιμοποιεί


Π.χ 192.168.0.1
ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΣΚΑ ΥΠΟΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΙΡ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ; ΔΩΣΤΕ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ.
Η μάσκα υποδικτύου επιτρέπει σε έναν υπολογιστή ή router να διακρίνει σε μια διεύθυνση ΙΡ, ποιο τμήμα της αφορά την διεύθυνση Δικτύου (Network ID) και ποιο αφορά την διεύθυνση Υπολογιστών (Host ID). Π.χ 255.255.252.0.
ΚΛΑΣΗ Α 255.0.0.0
ΚΛΑΣΗ Β255.255.0.0
ΚΛΑΣΗ C 255.255.255.0
NETWORK CARD
ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ
Λειτουργεί στο φυσικό επίπεδο του ISO/OSI. Συνδέει τον υπολογιστή με το μέσο μετάδοσης. Μετατρέπει τα λογικά και τα ψηφιακά σήματα σε σήματα ηλεκτρικά ή κατάλληλα έτσι ώστε να μπορούν να μεταδοθούν στο μέσο μετάδοσης. Υπάρχουν οι κάρτες ISA για παλιότερης γενιάς υπολογιστές και η πιο διαδεδομένη η PICK για πιο σύγχρονους υπολογιστές. Η κάρτα δικτύου συνοδεύεται συνήθως από οδηγούς προκειμένου το λειτουργικό σύστημα να την αναγνωρίσει και να συνεργαστεί μαζί της. Αν είναι Plug & Play τότε αυτόματα αναγνωρίζεται από τον υπολογιστή και επιλέγεται αυτόματα το κατάλληλο λογισμικό για την εγκατάσταση της.
ΓΕΦΥΡΕΣ
BRIDGES
Είναι ηλεκτρονικές συσκευές οι οποίες κάνουν την διασύνδεση και την επικοινωνία μεταξύ τοπικών δικτύων υπολογιστών. Χρησιμοποιούν τις φυσικές ή MAC διευθύνσεις που είναι μοναδικές για κάθε σύστημα, για να επικοινωνήσουν. Οι γέφυρες μπορούν να στείλουν πληροφορίες σε συγκεκριμένες διευθύνσεις (broadcast), και για να λειτουργήσουν κρατούν έναν συγκεκριμένο αλγόριθμο (SPANNING TREE) και μ’αυτόν κάνουν την επιλογή του προορισμού της πληροφορίας .
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΕΣ
HUB
Λειτουργεί στο φυσικό επίπεδο. Εκτός από την ηλεκτρική ενίσχυση του σήματος ταυτόχρονα το επαναλαμβάνει. Με αυτό τον τρόπο το σήμα που έχει ενισχυθεί μπορεί να διανύσει μεγαλύτερη διαδρομή μέχρι να φτάσει στον προορισμό του. Ο επαναλήπτης υποστηρίζει την επικοινωνία multicast, δηλαδή την πολλαπλή αποστολή προς όλες τις πόρτες .
ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ
SWITCHES
Ο μεταγωγέας αποτελεί ένα συνδυασμό της γέφυρας και του επαναλήπτη. Χρησιμοποιείται για την μείωση της κίνησης του δικτύου. Δουλεύουν με την έννοια , εξέταση ενός μέρος της πληροφορίας και μετά αποστολή (cut-through). Λειτουργεί σε 2 επίπεδα : στο φυσικό επίπεδο (MAC), και στο λογικό επίπεδο (LLC)ανάλογα με τον προορισμό της πληροφορίας.
ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
ROUTERS
Η κύρια λειτουργία τους είναι η διασύνδεση των δικτύων στο 3ο επίπεδο του OSI. Συνδέουν τα δίκτυα μεταξύ τους βάση το πρωτόκολλο που χρησιμοποιούν για την επικοινωνία τους. Οι δρομολογητές κάνουν 2 βασικές διαδικασίες :
Α)τον καθορισμό της καλύτερης διαδρομής
Β)τη μεταφορά των πακέτων
Η δρομολόγηση των πακέτων γίνεται βάση της λογικής διεύθυνσης (LLC).
ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΙΡ


Χωρίζεται σε 3 μέρη. Την επικεφαλίδα, την διεύθυνση δικτύου και την διεύθυνση Υπολογιστή. Στο πρώτο μέρος περιέχονται χρήσιμα στοιχεία όπως η διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη. Στο δεύτερο μέρος προσδιορίζεται η διεύθυνση δικτύου του υπολογιστή. Σε ένα τοπικό δίκτυο (LAN) η διεύθυνση αυτή είναι κοινή για όλους τους υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι πάνω σ’ αυτό το δίκτυο.
Στο τρίτο μέρος προσδιορίζεται η διεύθυνση του Υπολογιστή. Με αυτή την διεύθυνση σε ένα τοπικό δίκτυο αναγνωρίζεται ένας υπολογιστής από τους routers, και τους άλλους υπολογιστές .
ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΙΡ.
Η διεύθυνση ΙΡ είναι αυτή που υποδεικνύει σε ένα σύστημα ,που να παραδώσει ένα αυτοδύναμο πακέτο. Έχει μήκος 32 bit. Χωρίζεται σε 4 πεδία και το κάθε πεδίο μετατρέπεται σε ισοδύναμο δεκαδικό αριθμό, έτσι ώστε ι ΙΡ να περιγράφεται με 4 δεκαδικούς αριθμούς χωρισμένους από τελείες. Ένας υπολογιστής έχει μία διεύθυνση Υπολογιστή και μπορεί να έχει τόσες διευθύνσεις Δικτύου όσες και οι πόρτες σύνδεσης με τα διάφορα δίκτυα.

3 comments:

Stop said...

Hi lena,

Άν ήθελες θα μπορούσες να μου στείλεις το αρχείο ή το βιβλίο που πήρες τις απαντήσεις για την ειδικότητα.

Εκτός αν είναι ολοκληρωμένο στο block σου.
Ευχαριστώ αν μπορείς στείλε μου μια απάντηση.

Taurus said...

Μπρἀβο για την προσπάθεια που έκανες. Έχω τελειώσει παρόμοια ειδικότητα (Τεχνικός Δικτύων Η/Υ) και στο blog σου βρήκα κάποιες ερωτήσεις-απαντήσεις ίδιες με την δική μου ειδικότητα. Οι απαντήσεις σου είναι σύντομες και περιεκτικές κάτι που πρέπει να κάνει κάποιος που θέλει να δώσει εξετάσεις πιστοποίησης. Το blog σου με βοήθησε να ελέγξω και τις δικές μου γνώσεις πάνω στην ειδικότητά μου. Σκοπεύω να ανεβάσω κι εγώ ένα παρόμοιο blog για Τεχνικούς Δικτυών. Πολλή καλή η σκέψη σου. Keep Walking.....

Underbase said...

Μπραβο κοπελια να σε καλα για το κοπο σου και εγω τεχνικος Δικτυων Η/Υ θα δωσω να σε εχει καλα ο Θεος για τον κοπο σου